Regulamin

REGULAMIN – WARNELAND

1 ORGANIZATOR

MRE Krzysztof Mańkowski

 1. Gałczyńskiego 1/12

10-089 Olsztyn

NIP 739-342-51-18

2 CEL

 • Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Warmii oraz miasta Olsztyn, w Polsce i na świecie
 • Propagowanie biegania długodystansowego, na dystansie dłuższym niż maraton (42,194 km)
 • Promocja zdrowego trybu życia
 • Wspieranie działań charytatywnych na rzecz Fundacji „Przyszłość dla dzieci”
 • Propagowanie zachowań proekologicznych, wpływających na zachowanie czystości na trasie biegu
 • Propagowanie prawidłowych zachowań pieszych, dotyczących zasad ruchu drogowego, wśród uczestników biegu
 • Integracja środowisk biegowych z Polski i świata
 • Promocja tradycyjnej kuchni Warmińskiej
 • Integracja lokalnej społeczności poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wolontariacie
 • Propagowanie idei współzawodnictwa sportowego oraz zachowań fair-play

3 TERMIN I DYSTANS

 • Bieg „WARNELAND” odbędzie się dnia 19.05.2018 r. (Sobota) i rozgrywany zostanie na dwóch dystansach:
 • W50+ (ok. 53 km)
 • W100+ (ok. 103 km)

4 MIEJSCE

 • Biuro zawodów/baza oraz start i meta obydwu biegów mieści się na terenie CRS Ukiel Olsztyn, ul Kapitańska 23. Biuro zawodów/baza: Sala konferencyjna naprzeciwko wypożyczalni sprzętu sportowego. Start i meta: „aleja drzew” mieszcząca się nad sala konferencyjną

5 TRASA, DYSTANSE, LIMITY

Trasa

 • Trasa obydwu biegów prowadzi przez drogi i szlaki turystyczne na terenie Warmii
 • Początek trasy, jak również pewne jej etapy prowadzą przez tereny zurbanizowane i wkraczają na drogi publiczne, gdzie nie będzie wyłączonego ruchu, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów i zasad ruchu drogowego. Nieprzestrzeganie ww. zasad grozi dyskwalifikacją, a co ważniejsze naraża uczestników na utratę zdrowia lub życia.
 • Trasa będzie oznakowana taśmami i tabliczkami. W miejscach szczególnie wrażliwych, zastosowane będzie podwójne oznakowanie.
 • Miejscach szczególnie niebezpieczne, takie jak przejścia (przecięcia) przez drogi (wojewódzkie), będą zabezpieczone przez służby wyznaczone przez organizatora, bądź Policję, Straż Pożarną czy Straż Miejską lub Gminną

Dystanse i Limity

 • W50+
 • Dystans ok. 53 km
 • Start biegu: „Aleja drzew” na terenie CRS Ukiel
 • Godzina startu: 5:00
 • Zamknięcie startu: 5:15
 • Limit czasu: 8 godzin
 • Meta biegu: „Aleja drzew” na terenie CRS Ukiel

 

 • W100+
 • Dystans ok. 103 km
 • Start biegu: „Aleja drzew” na terenie CRS Ukiel
 • Godzina startu: 3:00
 • Zamknięcie startu: 3:15
 • Limit czasu: 16 godzin
 • Meta biegu: „Aleja drzew” na terenie CRS Ukiel

6 PROGRAM MINUTOWY

 • W50+
 • 5:00 Początek /Start biegu
 • 5:15 Zamknięcie startu
 • 8:30 Zamknięcie PK1
 • 13:00 Koniec biegu/Zamknięcie mety dla W50+
 • 13:30 Dekoracje zwycięzców
 • W100+
 • 3:00 Początek/Start biegu
 • 3:15 Zamknięcie startu
 • 7:30 Zamknięcie PK1
 • 10:30 Zamknięcie PK2
 • 15:30 Zamknięcie PK3
 • 19:00 Koniec biegu/Zamknięcie mety dla W100+
 • 19:30 Dekoracje zwycięzców i podsumowanie wyników

7 PUNKTY KONTROLNO-ŻYWIENIOWE

 • Punkty kontrolno-żywieniowe wyposażone będą w wodę, izotonik i przekąski a wybrane w colę
 • Zawodnicy na punktach będą poddawani weryfikacji numerów startowych. Za pominięcie, któregokolwiek punktu, grozić będzie dyskwalifikacja.
 • Wybrane punkty będą posiadać limity czasowe. Za przekroczenie limitu na punkcie, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany i zobowiązany jest zakończyć bieg oraz oddać chip i numer startowy. Próbę dalszej kontynuacji biegu, zawodnik podejmuje na własną odpowiedzialność i traci przywilej korzystania z wyposażenia następnych punktów kontrolno-żywieniowych, jak również, w razie konieczności akcji ratowniczej, może być obciążony jej kosztami.
 • Zawodnik pozostający na punkcie powinien przestrzegać zaleceń obsługi tego punktu i postępować zgodnie z nimi.
 • Na trasie znajdować się będą sędziowie, sprawdzający numery startowe poza punktami kontrolno-żywieniowymi.
 • W50+
 • PK1 Wilimowo 25 km (woda, izotonik, przekąski,) Limit 3,5 godz.
 • W100+
 • PK1 Brąswałd 29 km (woda, izotonikprzekąski) Limit 4,5 godz.
 • PK2 Różanka-Leśniczóka 50 km (woda, izotonik, przekąski) Limit 7,5 godz.
 • PK3 Woryty 80 km (woda, izotonik, przekąski) Limit 12,5 godz.

8 DEPOZYT

 • Dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy, będzie dostępny depozyt, zlokalizowany w biurze zawodów/bazie. Rzeczy nie będą dostarczane na punkty kontrolo-żywieniowe.

9 WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnikiem biegów W50+ oraz W100+ może zostać każda osoba która do dnia 19.05.2018 roku ukończy 18 lat
 • Każdy zawodnik chcący wziąć udział w biegu, powinien dokonać rejestracji w panelu zgłoszeniowym i dokonać opłaty startowej przed zamknięciem terminu zgłoszeń i opłat.
 • Zawodnik zgłaszając się do biegu oświadcza, że startuje w biegu na własną odpowiedzialność, i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu.
 • Każdy zawodnik, musi zostać osobiście zweryfikowany w Biurze Zawodów.
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem weryfikacji poprawności danych.
 • W przypadku odbioru pakietu startowego przez osobę trzecią, konieczne jest okazanie ksera dokumentu tożsamości i pisemnego upoważnienia tej osoby.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania wyposażenia obowiązkowego w trakcie biegu, za którego brak grożą kary czasowe, bądź dyskwalifikacja. Wyposażenie obowiązkowe będzie sprawdzane podczas odbioru pakietu startowego. W razie braku wyposażenia obowiązkowego, pakiet startowy nie zostanie wydany.
 • Każdy zawodnik jest zobowiązany, bezwzględnie przestrzegać regulamin biegu.

10 ZASADY UCZESTNICTWA

 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad fair play
 • Na trasie zabrania się korzystania z pomocy z zewnątrz. Wszystko co potrzebne do biegu, zawodnik powinien mieć ze sobą, a braki w postaci picia i jedzenia uzupełniać tylko w wyznaczonych przez organizatora, punktach kontrolno-żywieniowych.
 • Dopuszcza się pomoc supportu – wyłącznie na punktach kontrolno-żywieniowych.
 • Zabrania się zrywania, przewieszania, bądź ukrywania oznaczeń trasy.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad ruchu drogowego w miejscach gdzie takie obowiązują.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do poruszania się po chodniku dla pieszych, jeżeli taki występuje
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do poruszania się lewą stroną drogi, na której jest dopuszczony ruch pojazdów kołowych, a nie znajduje się na niej chodnik dla pieszych.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do znaków ostrzegawczych znajdujących się na przejazdach kolejowych.
 • Zabrania się do wchodzenia na przejazd kolejowy, w przypadku palących się czerwonych świateł ostrzegawczych lub zamkniętych szlabanów.
 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę biegów wyznaczonych przez organizatora.
 • Zabrania się poruszania poza wyznaczoną trasą.
 • Bezwzględnie zabrania się pozostawiania na trasie jakichkolwiek odpadów. Powinny one być dostarczone przez zawodnika do najbliższego punktu kontrolno-żywieniowego.
 • Zabrania się także niszczenia przyrody i straszenia dzikich zwierząt.

11 ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia online można dokonywać  od 07.11.2017 r. do 19.04.02018 r. przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej www.superczas.pl/warneland
 • Organizator ustala limit zgłoszeń na 100 osób w biegu W50+ oraz 100 osób w biegu W100+
 • Za osobę zgłoszoną, uznaje się osobę, która poprawnie wypełniła formularz zgłoszeniowy i dokonała opłaty startowej.
 • Przepisanie pakietu na osobę trzecią, możliwe jest do dnia 04.05.2018 r. po wcześniejszym poinformowaniu organizatora i wniesieniu opłaty w wysokości 50 % poniesionej opłaty startowej.

12 OPŁATA STARTOWA

W50+

 • 80 zł do 31.03.2018
 • 100 zł od 01.04.2018 do 19.04.2018
 • Z każdej wniesionej opłaty 5 zł zostanie przeznaczone na cel charytatywny

W100+

 • 100 zł do 31.03.2018
 • 120 zł od 01.04.2018 do 19.04.2018
 • Z każdej wniesionej opłaty 10 zł zostanie przeznaczone na cel charytatywny

Opłaty startowej należy dokonać w wyznaczonym terminie i określonej kwocie, na konto bankowe: MRE Krzysztof Mańkowski, ul. Gałczyńskiego 1/12, 10-089 Olsztyn, Nr rachunku: 46 1910 1048 2120 5844 3299 0001 Tytułem: Imię i Nazwisko, Opłata startowa za bieg W..+ (przykład: Krzysztof Mańkowski, Opłata startowa za bieg W100+)

 • Opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi
 • Skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego
 • W przypadku odwołania zawodów przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego
 • Opłata obejmuje:
 • Start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy
 • Numery startowy
 • Napoje i wyżywienie na trasie biegu
 • Ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach
 • Zabezpieczenie medyczne
 • Statuetki oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych
 • Medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg
 • Ubezpieczenie NNW
 • Inne świadczenia w miarę możliwości organizatora

13 KLASYFIKACJE NAGRADZANE

 • Na obydwu dystansach będzie prowadzona nagradzana klasyfikacja generalna najlepszych zawodników. Trzech pierwszych mężczyzn i trzy pierwsze kobiety z obydwu dystansów, otrzymają okolicznościowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 • Na obydwu dystansach będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa. Trzy najlepsze drużyny na obydwu dystansach, otrzymają okolicznościowe statuetki oraz nagrody rzeczowe. Drużyna powinna się składać z 4 osób( w tym co najmniej jedna kobieta i co najmniej jeden mężczyzna).
 • Zgłoszenia drużyn dokonuje kapitan, wysyłając informację o składzie na adres organizatora (biuro@warneland.pl)
 • Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone

14 KLASYFIKACJE NIENAGRADZANE

 • Na obydwu dystansach będzie prowadzona klasyfikacja regionalna (wojewódzka)

15 WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

 • W50+
 • Plecak
 • Pojemnik/pojemniki (bidony lub bukłak) mieszczący min. 1,5 litr płynów
 • Działający telefon komórkowy
 • Folię NRC
 • Mapę z trasą biegu (każdy z zawodników otrzymuje w pakiecie startowym)
 • Chip do pomiaru czasu (każdy z zawodników otrzymuje w pakiecie startowym)
 • Numer startowy (każdy z zawodników otrzymuje w pakiecie startowym)
 • Własny kubek/pojemnik do napojów na punktach odżywczych
 • W100+
 • Plecak
 • Pojemnik/pojemniki (bidony lub bukłak) mieszczący min. 1,5 litr płynów
 • Lampka czołówka z białym światłem
 • Lampka sygnalizacyjna z czerwonym światłem przypięta z tyłu (plecak, czapka, czołówka)
 • Działający telefon komórkowy
 • Folię NRC
 • Mapę z trasą biegu (każdy z zawodników otrzymuje w pakiecie startowym)
 • Chip do pomiaru czasu (każdy z zawodników otrzymuje w pakiecie startowym)
 • Numer startowy (każdy z zawodników otrzymuje w pakiecie startowym)
 • Własny kubek/pojemnik do napojów na punktach odżywczych

16 WYPOSAŻENIE ZALECANE

 • Środki przeciwbólowe
 • Bandaż, plaster, opatrunek jałowy
 • Gaz pieprzowy
 • Kurtka przeciwdeszczowa
 • Kije trekingowe

17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Ze względów bezpieczeństwa organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody
 • Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała w widocznym miejscu niczym nie przesłonięty.
 • Zawodnicy muszą mieć przymocowany do buta chip pomiarowy, który otrzymają od organizatora.
 • Zawodnik startując w WARNELAND wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji biegu, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów
 • Zawodnik, który zszedł z trasy, zakończył bieg, bądź nie zmieścił się w wyznaczonym limicie czasu na którymś z punktów kontrolnych, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie organizatora, bądź osoby przez niego wskazane
 • Organizatorzy WARNELAND zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom biegów WARNELAND.